ข่าวกิจกรรม

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินการรายงานข้อมูลการใช้พลังงาน ผ่านเว็บไซด์ www.e-repaort.energy.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 - สิงหาคม 2564 โดยมีเป้าหมายให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ 10.00 เทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงานของแต่ละหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ จึงขอประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน และผลการใช้พลังงาน ปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อให้ประชาชนทราบต่อไป

        เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขื่องใน ชมรมควายงาม เครือข่ายคนรักควายอุบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะให้กับเกษตรอาสาสมัครดูแลสัตว์เลี้ยงในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนนาคำวิทยา ตำบลแดงหม้อ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ส.ส. วุฒิพงษ์ นามบุตร เป็นประธานในพิธี และเนื่องจากวันที่ 14 พฤษภาคม เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชกระแสรับสั่งถึงหลักการดำเนินโครงการธนาคารโค - กระบือ เป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นแนวทางพัฒนาควายไทยสืบมาพร้อมจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญควาย พร้อมทำบุญเลี้ยงพระให้มีเวทีสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักการพัฒนาการเลี้ยงควาย และปรับปรุงแบบวิธีการเลี้ยงควายไทย มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพออกสู่ตลาด พร้อมนำควายพ่อพันธุ์ที่ชนะการประกวดระดับประเทศ แม่พันธุ์ที่ให้ลูกกับพ่อพันธุ์ที่ปรับปรุงสายพันธุ์ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรหันมาพัฒนาสายพันธุ์และส่งเสริมการเลี้ยงควายไทยมากขึ้น

        เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สนามกีฬาชั่วคราว อบต.แดงหม้อ ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดงหม้อ กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง

        เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือมีความรู้เรื่องกระบือที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ การพัฒนาสายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การดูแลป้องกันและรักษาโรคเบื้องต้น และเพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนบนพื้นฐานของความพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 32 คน

        เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขื่องใน ได้มีพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ และกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 จำนวน 6 หมู่บ้าน เพื่อบริการประชาชนในครั้งนี้ด้วย

       เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ โดย นายสมชาย สายเสมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นางสาวสมพร ทุมวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับสาธารสุขอำเภอเขื่องใน รพ.สต.บ้านบุตร และคณะ อสม. ลงพื้นที่ให้บริการตรวจ ATK กลุ่มเสียง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 2019 สายพันธ์ โอไมครอน ให้แก่พี่น้องชาวตำบลแดงหม้อ ณ ศาลประชาคม บ้านบุตร หมู่ 4 ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณ คุณพิมและครอบครัวเดินทางมาบริจาคชุดตรวจ ATK เพื่อบริการประชาชนในครั้งนี้ด้วย

       เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ โดย นายสมชาย สายเสมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย นายน้อม สายเสมา รองนายกฯ นางสาวสมพร ทุมวงค์ รองนายกฯ และ นายปรีดา ชมภูพื้น เลขานุการนายกฯ ร่วมกับผู้นำชุมชน และ อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ ผู้ป่วยยืนยัน และ ผู้เป็นกลุ่มเสี่ยงกักตัว ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 2019 สายพันธ์โอไมครอน ในพื้นที่ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

       เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ โดย นายสมชาย สายเสมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย นายน้อม สายเสมา รองนายกฯ นางสาวสมพร ทุมวงค์ รองนายกฯ และ นายปรีดา ชมภูพื้น เลขานุการนายกฯ ให้การต้อนรับ นายวุฒิพงษ์ นามบุตร ส.ส.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม โครงการอบรมส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ปี 2565 ภายใต้โครงการ คืนควายใหญ่ ควายงาม สู่เมืองอุบลราชธานี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ