วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต

““ตำบลน่าอยู่ อาชีพมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง”

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (คือเราต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

 1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 2. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 3. พัฒนาด้านสาธารณสุขและสังคม
 4. พัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 5. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์กร

 

เป้าประสงค์ (Goal)

     เป้าประสงค์ หมายถึง การระบุสภาพที่ต้องการให้สำเร็จ (การดำเนินการ เพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์หรือภาพความสำเร็จของวิสัยทัศน์)

 1. ประชาได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานสะดวกและครอบคลุมทุกพื้นที่
 2. ประชาชนมีน้ำเพื่อทำการเกษตรอย่างเพียงพอ
 3. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
 4. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
 5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 7. การศึกษาได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
 8. ชุมชนอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 9. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการ
 10. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและหน่วยงานมีประสิทธิภาพในการให้บริการ

 

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ