สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

โครงการเพิ่มสมรรถนะให้กับเกษตรอาสาสมัครดูแลสัตว์เลี้ยงในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

        เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขื่องใน ชมรมควายงาม เครือข่ายคนรักควายอุบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะให้กับเกษตรอาสาสมัครดูแลสัตว์เลี้ยงในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนนาคำวิทยา ตำบลแดงหม้อ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ส.ส. วุฒิพงษ์ นามบุตร เป็นประธานในพิธี และเนื่องจากวันที่ 14 พฤษภาคม เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...

[ 18-05-2565 ] Hits:2031

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565

        เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขื่องใน ได้มีพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ และกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 จำนวน 6 หมู่บ้าน เพื่อบริการประชาชนในครั้งนี้ด้วย

[ 30-03-2565 ] Hits:600

สาธารสุขอำเภอเขื่องใน รพ.สต.บ้านบุตร และคณะ อสม. ลงพื้นที่ให้บริการตรวจ ATK กลุ่มเสียงเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 2019 สายพันธ์โอไมครอน ให้แก่พี่น้องชาวตำบลแดงหม้อ

       เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ โดย นายสมชาย สายเสมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นางสาวสมพร ทุมวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับสาธารสุขอำเภอเขื่องใน รพ.สต.บ้านบุตร และคณะ อสม. ลงพื้นที่ให้บริการตรวจ ATK กลุ่มเสียง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 2019 สายพันธ์ โอไมครอน ให้แก่พี่น้องชาวตำบลแดงหม้อ ณ ศาลประชาคม บ้านบุตร หมู่ 4 ตำบลแดงหม้อ...

[ 24-03-2565 ] Hits:611

กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ ผู้ป่วยยืนยัน และ ผู้เป็นกลุ่มเสี่ยงกักตัวตำบลแดงหม้อ

       เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ โดย นายสมชาย สายเสมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย นายน้อม สายเสมา รองนายกฯ นางสาวสมพร ทุมวงค์ รองนายกฯ และ นายปรีดา ชมภูพื้น เลขานุการนายกฯ ร่วมกับผู้นำชุมชน และ อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ ผู้ป่วยยืนยัน และ ผู้เป็นกลุ่มเสี่ยงกักตัว ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 2019 สายพันธ์โอไมครอน...

[ 17-03-2565 ] Hits:694

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำบ้านแดงหม้อ ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

      เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำบ้านแดงหม้อ ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการอนุรักษ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุบลราชธานี โดย ประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเขื่องใน ประมงอำเภอเขื่องใน และองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ร่วมรับผิดชอบดำเนินการตามโครงการ จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ทำบุญ-ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์พันธ์ปลาในแหล่งน้ำภายในท้องถิ่น ภายในงานมีกิจกรรมแข่งขันมวยทะเล ดำน้ำทน และหว่านแหบก ฯลฯ

[ 01-04-2565 ] Hits:588

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวตำบลแดงหม้อ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวตำบลแดงหม้อ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

[ 17-01-2565 ] Hits:583

Error: No articles to display

ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565

      นายสมชาย สายเสมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างจัดกิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัว ซึ่งถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และถือปฏิบัติมาแต่โบราณ ซึ่ง นายก อบต.แดงหม้อ ได้เล็งเห็นถึงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ประเพณีรดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ เป็นประเพณีของไทยอันสืบเนื่องมาจากประเพณีวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่แสดงถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือและผู้มีพระคุณ เพื่อแสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมาและขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเนื่องในวันสําคัญ ฯลฯ

[ 12-04-2565 ] Hits:1118

โครงการส่งเสริมประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปีงบประมาณ 2565

       องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณท่าน้ำวัดบ้านแดงหม้อ ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้ดำรงไว้ พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมประกวดกระทงสวยงาม

[ 25-10-2564 ] Hits:578

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ